ENG | BG

close
close
 

ДОСТАВКА НА ЛЕК АВТОМОБИЛ ПО ПРОЕКТ ОИЦ

Информация

Образец 1 оферта

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Публична покана

 
Образец 1 – оферта

Образец 2 – техническо предложение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – Ценово предложение

Публична покана

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 
X