ENG | BG

close
close
 

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населените места сезон 2013 2014

Публична покана

Договор – проект

Заповед – Публична покана

Образец №1 – АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

Образец №2 – Техническо предложение

Образец №3 – Ценово предложение

Образец 4

Образец 5

Образец 6

Образец 7

Образец 8 – Д Е К Л А Р А Ц И Я

УКАЗАНИЯ за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населените места през оперативния сезон 2013 – 2014 година по обособени позиции” – община Видин

 
X