ENG | BG

close
close
 

ИЗВЪРШВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ ОБРАБОТКИ ИМАГИЦИДНИ И ЛАРВИЦИДНИ СРЕЩУ КОМАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВИДИН ПРЕЗ 2013 - Публична покана

ИНФОРМАЦИЯ

Приложение – Декларация техн. оборудване ОБРАЗЕЦ

Приложение – Ценово предложение ОБРАЗЕЦ №8

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Публична покана

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 47, ал.2 от Закона за обществените поръчки
от участник/подизпълнител

З А Я В Л Е Н И Е за участие в обществена поръчка чрез публична покана по ЗОП

ОБРАЗЕЦ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ!

ОБРАЗЕЦ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ!

 
X