ENG | BG

close
close
 

Извършване на комплексни обработки – ларвицидни и имагицидни срещу комари на територията на Община Видин през 2014

Информация

Публична покана

Договор

ПОЯСНЕНИЕ КЪМ МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

Образци

Административни сведения на участника

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 47, ал.2 от Закона за обществените поръчки от участник/подизпълнител

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Приложение – Декларация техн. оборудване ОБРАЗЕЦ

Приложение – Ценово предложение ОБРАЗЕЦ №8

ОБРАЗЕЦ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ!

ОБРАЗЕЦ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 47 , ал. 1 от Закона за обществените поръчки

Предложение за изпълнение

З А Я В Л Е Н И Е за участие в обществена поръчка чрез публична покана по ЗОП

 
X