ENG | BG

close
close
 

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците

Обявление

Н А С О К И ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”

Оферта

Техническо предложение

 

Ценово предложение

 

Декларация

 

Декларация-2

 

Декларация-3

 

Декларация-4

 

ДЕКЛАРАЦИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

 

СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ, ДОКАЗВАЩИ СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

 

Договор

 

Решение

 

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

 
X