ENG | BG

close
close
 

Осигуряване на публичност на проект - Зелена и достъпна градска среда

Уведомление

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

АДМИНИСТРАТИВНИ И ЮРИДИЧЕСКИ СВЕДЕНИЯ

Д Е К Л А Р А Ц И Я ЗА ПРИЕМАНЕ КЛАУЗИТЕ НА ДОГОВОРА

Д Е К Л А Р А Ц И Я По чл. 50, ал.1, т.3 от ЗОП

Д Е К Л А Р А Ц И Я По чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ:

Приложение 4

Приложение №5

Публична покана

УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 
X