ENG | BG

close
close
 

Повишаване административния капацитет на служителите на община Видин

Повишаване административния капацитет на служителите на община Видин”, изпълняван по Оперативна програма „Административен капацитет”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07 който се осъществя

 
X