ENG | BG

close
close
 

Провеждане на обучения по проект -Повишаване административния капацитет на служителите на община Видин

Приложение I Общи условия към договорите/заповедите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”

Методика за оценка

Образец_1_Оферта

Образец_2_Декларация

Образец_3.1_Декларация _47_ЗОП

Образец_3.2_ Декларация 47_ЗОП

Образец_4_Декларация за подизпълнител

Образец_5_Декларация от подизпълнител

Образец_6_информация за оборот

Образец_7_списък обучения

Обрацец_8_списък на експерти

Образец 9 ключов експерт

Образец №10 Д Е К Л А Р А Ц И Я ЗА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ

Образец №11 Д Е К Л А Р А Ц И Я ЗА ПРИЕМАНЕ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО-ДОГОВОРА

Образец №12 Техническо предложение

Проект на договор

Техническа спецификация

Указание за участие

 
X