ENG | BG

close
close
 

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подготовка и окомплектоване на документи по проект „Област Видин – Северозападната порта на България”

1-адм.сведения_образец

2-техн.предл_образец

3-ценова_оферта_образец

4-списък_декл. за оборот – образец

5-списък_договори_образец

6-списък_декл_експерти_образец

7-декл_експeрт_образец

8-декл-47.1-образец

9-декл-47.5-образец

10. декл-приема клаузите на договора

договор проект

 
X