ENG | BG

close
close
 

Публичност, информираност и промотиране на Фестивал на изкуствата Дунавски вълни

1-Tитулна страница

2-Съдържание

3-Техническо задание

4-Oбщи указания

5-Специфични указания

6-Методика

7-1-Списък на документи към офертата

7-2-Адм.сведения за участника

7-Oферта

8-Tехническо предложение

9-Ценово предложение

10-Проект на договор

Обявление

Решение

декл.справки,гаранции

 
X