ENG | BG

close
close
 

Ремонт на училищна сграда и музей в гр Видин

Отговори 

Документация

Обявление

Приложение № 1 – Образец на оферта

Приложение № 2 – Образец на Техническо предложение

Приложение № 3 – Образец на Ценово предложение

Приложение №3.1 – Количествено стойностна сметка

Приложение № 4 – Административни сведения за участника

Приложение № 5 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”-„д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП

Приложение № 6 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

Приложение № 7 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

Приложение № 8 – Образец на справка-декларация за общия оборот и за оборота от дейности, сходни с обекта на поръчката, съгласно т. 1.1.1., Раздел IV от настоящата документация

Приложение № 9 – Образец на списък на договорите за дейности, сходни с обекта на обществената поръчка, съгласно т.2.1., Раздел IV от настоящата документация

Приложение № 10 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Приложение № 11 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор

Приложение №12 – Проект на договор

Приложение № 13 – Банкова гаранция за участие в процедурата

Приложение № 14 – Банкова гаранция за изпълнение на договора

Решение

 
X