ENG | BG

close
close
 

Образци към Раздел В

Образец № 1 Оферта с приложен списък на документите, съдържащи се в офертата и последователност на подредбата им

Образец № 2 Предложение за изпълнение на поръчката

Образец № 3 Ценово предложение

Образец № 4 Административни сведения

Образец № 5 Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка и няма да разпространява данните, свързани с поръчката

Образец № 6 Декларация, че участникът е посетил строителната площадка и се е запознал с условията за строителство на място

Образец № 7 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Образец № 8 Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2а и т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП

Образец № 9 Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

Образец № 10 Приложение към офертата

Образец № 11 Декларация за участието на подизпълнител/и

Образец № 12 Декларация от подизпълнителя/ите

Образец № 13 Декларация и доказателства за изпълнение на финансовите изисквания

Образец № 14 Списък на основните договори и доказателства за изпълнение на техническите изисквания

Образец № 15 Списък на ключовите експерти

Образец № 16 Професионални биографии на ключовите експерти

Образец № 17 Декларации за разположение на ключови експерти

Образец № 18 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор

Образец № 19 Декларация по т.10.5. от Документацията за участие

Образец № 20 Банкова гаранция за участие в процедурата

Образец № 21 Банкова гаранция за изпълнение на договора

Образец № 21-А Банкова гаранция за авансово плащане

Образец № 22 Проект на договор (договорно споразумение)

Образец № 23 Общи условия на договора

 
X